Giới thiệu

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HDIU Trường Đại học  ĐÔNG ĐÔ (sau đây gọi là Trung tâm)  trực thuộc Trường Đại học Đông Đô  hoạt động theo quy định của pháp luật

1. Mục tiêu
            Xây dựng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HDIU trở thành một bộ phận của Trường Đại học Đông Đô có chức năng tổ chức, quản lý công tác đào tạo ngoại ngữ, tin học ngoài chương trình chính khóa cho sinh viên trong Trường và có khả năng tổ chức thi, cấp chứng chỉ công nhận nội bộ và chứng chỉ quốc tế, góp phần thực hiện quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo, của Trường Đại học Đông Đô về chuẩn đầu ra cho sinh viên.

2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo:
   + Chương trình ngoại ngữ
   + Chương trình tin học ứng dụng
   + Chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông,
   + Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học

- Xây dựng và tổ chức thực hiện qui hoạch, kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với qui hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của cả nước, địa phương và của Trường.
- Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động của trung tâm.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, chuyển giao các sản phẩm tin học.

- Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên, sinh viên đã hoàn thành chương trình theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

-  Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông trong và ngoài Trường; nghiên cứu tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông.

- Tư vấn và quản lý việc triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cho Nhà trường; đảm bảo việc khai thác, sử dụng và phát triển các nguồn tài nguyên thông tin của Trường một cách hiệu quả và đúng theo qui định của pháp luật; quản trị toàn bộ hệ thống mạng thông tin của Trường Đại học Đông Đô.

- Quản lý tài chính, tài sản của trung tâm theo qui định của pháp luật và của Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Chức năng

 -  Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và kiểm định chất lượng về ngoại ngữ, tin học cho sinh viên theo quy định về chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Đông Đô.

 - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài nước bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học cho người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Đông Đô và theo chuẩn quốc tế.

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác có liên quan đến ngoại ngữ, tin học nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường theo qui định của pháp luật.

4. Chức năng kinh doanh:

 - Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo dịch vụ, hợp tác hoặc liên kết đào tạo dịch vụ trong lĩnh vực CNTT như: tin học ứng dụng, các chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng CNTT - truyền thông, các chương trình bồi dưỡng kiến thức tin học khác (như: lập trình phát triển phần mềm, quản trị dự án phần mềm, triển khai và quản trị mạng, an toàn và an ninh thông tin, .v.v...).

 - Tổ chức kiểm tra, cấp chứng nhận, chứng chỉ tin học trình độ quốc gia cho các thí sinh thi đạt tại các kỳ thi của Trung tâm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Cung cấp hoạt động dịch vụ về CNTT theo nhu cầu của xã hội, điển hình như: hợp đồng giảng dạy chuyên đề tin học theo nhu cầu; phát triển phần mềm theo hợp đồng; cung cấp thiết bị CNTT - Truyền thông; hợp đồng bảo hành, bảo trì, cho thuê thiết bị; hợp đồng tư vấn và đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống CNTT (mạng, website, máy trạm, …); và các hoạt động dịch vụ khác có liên quan đến CNTT.

 - Tư vấn cho các gói thầu mua sắm hàng hóa: lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế, quản lý dự án, xây dựng hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, giám sát triển khai hệ thống ứng dụng CNTT,….