Tin học chuẩn CNTT

 - Kiến thức cơ bản về Internet
 - Sử dụng trình duyệt web
 - Sử dụng Web
 - Sử dụng thư điện tử
 - Một số dạng truyền thông số thông dụng

 - Kiến thức cơ bản về bài thuyết trình và trình chiếu
 - Sử dụng phần mềm trình chiếu
 - Xây dựng nội dung bài thuyết trình
 - Đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình
- Chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình

 - Kiến thức cơ bản về bảng tính
 - Sử dụng phần mềm bảng tính
 - Thao tác đối với ô (ô tính)
 - Thao tác trên trang tính
  -
Biểu thức và hàm

- Kiến thức cơ bản về văn bản, soạn thảo và xử lý văn bản
-Sử dụng một phần mềm xử lý văn bản cụ thể
- Định dạng văn bản
- Nhúng (embed) các đối tượng khác nhau vào văn bản
- Kết xuất và phân phối văn bản
- Soạn thông điệp và văn bản hành chính

- Các hiểu biết cơ bản để bắt đầu làm việc với máy tính
- Quản lý thư mục và tệp
- Một số phần mềm tiện ích
-Sử dụng tiếng Việt
- Sử dụng máy in

 - Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính

 - Phần cứng: Máy vi tính và thiết bị cầm tay thông minh; các thành phần phần cứng; thiết bị trung tâm; thiết bị nhập, xuất, lưu trữ; cổng

- Phần mềm: Phân loại phần mềm; lập trình; phần mềm thương mại và phần mềm nguồn mở

- Mạng máy tính và truyền thông
     + Các ứng dụng của công nghệ thông tin – truyền thông (CNTT-TT)
     +An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng CNTT-TT
- Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy tính
- Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng CNTT

1. Thông tư này quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT), bao gồm:

a) Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản;

b) Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp hoặc có liên quan đến hoạt động đánh giá kỹ năng sử dụng CNTT.