MÔ ĐUN KỸ NĂNG 02: SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN (IU02)

MÔ ĐUN KỸ NĂNG 02: SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN (IU02)

Mã tham chiếu

Nội dung/Yêu cầu cần đạt

IU02.1

Các hiểu biết cơ bản để bắt đầu làm việc với máy tính

IU02.1.1

Trình tự và các lưu ý thực hiện công việc đúng cách, an toàn

IU02.1.1.1

Biết trình tự thông thường các công việc cần thực hiện khi sử dụng máy tính: Mở máy và đăng nhập vào hệ thống, sử dụng các công cụ của hệ điều hành để chuẩn bị môi trường làm việc, quản lý dữ liệu, chạy các phần mềm ứng dụng cần thiết, lưu lại hoặc đưa các kết quả công việc ra ngoài, và kết thúc làm việc, tắt máy.

IU02.1.1.2

Biết sự cần thiết phải thao tác đúng cách trong các trường hợp mở/tắt máy, mở/tắt hệ điều hành, mở/đóng chương trình ứng dụng, tắt một ứng dụng bị treo (non-responding).

IU02.1.1.3

Biết một số quy tắc an toàn cơ bản, tối thiểu khi thao tác với máy móc, thiết bị: An toàn điện, an toàn cháy nổ, và các lưu ý an toàn lao động khác.

IU02.1.2

Mở máy, đăng nhập và sử dụng bàn phím, chuột

IU02.1.2.1

Biết các cách khởi động (mở) máy. Biết sử dụng tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập máy tính (đăng nhập hệ thống) một cách an toàn. Biết các cách để khởi động lại máy.

IU02.1.2.2

Biết các chế độ tắt máy tính thông thường. Biết hậu quả của việc mất điện khi đang làm việc hoặc tắt máy đột ngột.

IU02.1.2.3

Biết cách gõ bàn phím đúng cách. Biết các phím chức năng và phím tắt thường dùng. Biết cách kích hoạt và tắt bàn phím ảo.

IU02.1.2.4

Biết chức năng và cách dùng các phím của chuột: phím trái, phím phải, phím (con lăn) giữa. Biết cách dùng bảng chạm (touchpad).

IU02.2

Làm việc với Hệ diều hành

IU02.2.1

Màn hình làm việc

IU02.2.1.1

Hiểu vai trò của màn hình làm việc (desktop). Nhận biết được các thành phần đầu tiên của màn hình làm việc như biểu tượng (icon), thanh nhiệm vụ (taskbar), thanh công cụ (toolbar).

IU02.2.1.2

Biết cách thay đổi cấu hình màn hình làm việc của máy tính, cách lựa chọn ngôn ngữ của bàn phím (ví dụ: tiếng Anh, tiếng Việt).

IU02.2.1.3

Biết cách thay đổi hình nền, thay đổi giao diện, cài đặt, gỡ bỏ một phần mềm ứng dụng.

IU02.2.1.4

Biết cách xem thông tin hệ thống của máy tính. Biết cách sử dụng chức năng trợ giúp có sẵn.

IU02.2.2

Biểu tượng và cửa sổ

IU02.2.2.1

Hiểu khái niệm biểu tượng (icon) và chức năng của nó. Nhận biết các biểu tượng thông dụng: tệp, thư mục, phần mềm ứng dụng, máy in, ổ đĩa, thùng rác, biểu tượng “đường tắt” (shortcut).

IU02.2.2.2

Biết cách lựa chọn và di chuyển biểu tượng. Biết cách dùng biểu tượng để mở một tệp tin, một thư mục, một phần mềm ứng dụng. Biết cách xóa và khôi phục biểu tượng.

IU02.2.2.3

Hiểu khái niệm cửa sổ (window) và chức năng của nó. Nhận biết được các thành phần sau đây của một cửa sổ: thanh tiêu đề, thanh chọn chức năng (menu), thanh công cụ (toolbar), thanh thể hiện trạng thái (status bar), thanh cuộn màn hình (scroll bar), và công dụng của chúng.

IU02.2.2.4

Biết cách mở một cửa sổ mới, kích hoạt một của sổ hiện có. Biết cách thu hẹp, mở rộng, phục hồi, thay đổi kích thước, di chuyển, đóng một cửa sổ. Biết cách di chuyển từ cửa sổ này sang cửa sổ khác.

IU02.3

Quản lý thư mục và tệp

IU02.3.1

Thư mục và tệp

IU02.3.1.1

Hiểu khái niệm tệp tin (file) và công dụng của nó. Các đặc trưng của tệp: tên, nơi lưu trữ, kiểu, kích thước. Biết số đo kích thước tệp như Kb, Mb. Biết các kiểu tệp thông dụng: Tệp dùng cho văn bản, bảng tính, cơ sở dữ liệu, trình chiếu; các tệp .pdf, ảnh, âm thanh, video; tệp tin nén, tệp tạm thời, tệp chương trình.

IU02.3.1.2

Hiểu khái niệm thư mục (directory, folder). Biết về cấu trúc phân cấp khi lưu trữ thư mục và tệp. Hiểu khái niệm đường dẫn (path) đến thư mục và tệp, và khái niệm đường tắt (shortcut).

IU02.3.1.3

Biết và phân biệt được các thiết bị dùng lưu giữ thư mục và tệp: đĩa cứng, ổ lưu trữ trên mạng (ổ mạng), ổ USB, đĩa quang (CD, DVD). Biết tác dụng của việc sao lưu tệp thường xuyên tới một thiết bị lưu trữ di động. Hiểu tác dụng của việc lưu trữ tệp tin trực tuyến (online).

IU02.3.2

Quản lý thư mục và tệp: xem thông tin, di chuyển đến nơi lưu giữ, tạo đường tắt đến nơi lưu giữ thư mục, tệp

IU02.3.2.1

Biết cách mở cửa sổ để xem thông tin về các đặc trưng của tệp, thư mục, ổ đĩa như tên, kích thước, vị trí. Biết cách mở rộng, thu hẹp cửa sổ hiển thị thông tin về đĩa, thư mục.

IU02.3.2.2

Biết cách sắp xếp tệp tin theo trật tự khi hiển thị: Theo tên, kiểu, kích thước, ngày tạo/ngày sửa đổi gần nhất.

IU02.3.2.3

Biết cách chuyển tới (nơi lưu giữ) một thư mục, một tệp tin cụ thể. Biết cách tạo và xóa một biểu tượng đường tắt đến thư mục và tệp trên màn hình làm việc.

IU02.3.3

Quản lý thư mục và tệp: Tạo, đặt tên, đổi tên tệp và thư mục, thay đổi trạng thái và hiển thị thông tin về tệp

IU02.3.3.1

Biết cách tạo một thư mục và các thư mục con của nó.

IU02.3.3.2

Biết cách dùng một phần mềm ứng dụng để tạo một tệp, đặt tên và lưu tệp vào một thư mục.

IU02.3.3.3

Biết cách đặt tên tệp và thư mục để quản lý hiệu quả. Biết cách đổi tên tệp và thư mục.

IU02.3.3.4

Biết khái niệm trạng thái tệp (bị khóa, chỉ đọc, đọc/ghi) và cách thay đổi trạng thái tệp.

IU02.3.4

Quản lý thư mục và tệp: Chọn, sao chép, di chuyển tệp và thư mục

IU02.3.4.1

Biết cách chọn một tệp, thư mục (riêng lẻ hoặc theo nhóm).

IU02.3.4.2

Biết cách sao chép tệp, thư mục từ thư mục/ổ đĩa này sang thư mục/ổ đĩa khác.

IU02.3.4.3

Biết cách di chuyển tệp, thư mục từ thư mục/ổ đĩa này sang thư mục/ổ đĩa khác.

IU02.3.4.4

Biết cách chia sẻ tệp, thư mục trên mạng LAN.

IU02.3.5

Quản lý thư mục và tệp: Xóa, khôi phục tệp và thư mục

IU02.3.5.1

Biết cách xóa tệp tin, thư mục, cho vào thùng rác (xóa tạm thời).

IU02.3.5.2

Biết cách khôi phục tệp tin, thư mục từ thùng rác.

IU02.3.5.3

Biết cách dọn sạch thùng rác (xóa vĩnh viễn).

IU02.3.6

Quản lý thư mục và tệp: Tìm kiếm tệp và thư mục

IU02.3.6.1

Biết cách sử dụng công cụ tìm (find, search) để tìm một tệp hay thư mục.

IU02.3.6.2

Biết cách tìm tệp theo tên, theo nội dung, theo ngày tạo, ngày cập nhật, theo kích cỡ, kiểu.

IU02.3.6.3

Biết cách sử dụng ký tự đại diện để tìm thư mục và tệp.

IU02.4

Một số phần mềm tiện ích

IU02.4.1

Nén và giải nén tệp

IU02.4.1.1

Hiểu ý nghĩa của việc nén tệp tin. Biết cách nén tệp tin trong một thư mục.

IU02.4.1.2

Biết cách giải nén các tệp tin.

IU02.4.2

Phần mềm diệt virus, phần mềm an ninh mạng

IU02.4.2.1

Biết một số phần mềm diệt virus, phần mềm an ninh mạng thông dụng.

IU02.4.2.2

Sử dụng được phần mềm diệt virus để quét ổ đĩa, thư mục, tệp tin cụ thể. Sử dụng được phần mềm an ninh mạng để phòng chống, phát hiện và loại bỏ mã độc.

IU02.4.2.3

Biết cách cập nhật phần mềm diệt virus thường xuyên.

IU02.4.3

Chuyển đổi định dạng tệp

IU02.4.3.1

Biết cách chuyển đổi định dạng các tệp văn bản sang kiểu .rtf, .pdf và ngược lại.

IU02.4.3.2

Biết các định dạng tệp âm thanh phổ biến và chuyển đổi tệp âm thanh sang các định dạng này.

IU02.4.4

Đa phương tiện

IU02.4.4.1

Hiểu khái niệm phương tiện truyền thông (media), đa phương tiện (multimedia).

IU02.4.4.2

Biết cách dùng một số tiện ích về xử lý và quản lý ảnh số.

IU02.4.4.3

Biết cách dùng một số tiện ích đa phương tiện tổng hợp: Ghi âm, nghe nhạc, xem phim.

IU02.5

Sử dụng tiếng Việt

IU02.5.1

Các khái niệm liên quan

IU02.5.1.1

Hiểu khái niệm các bộ mã tiếng Việt như Unicode, TCVN.

IU02.5.1.2

Hiểu khái niệm phông chữ (font) và biết một số phông chữ Việt thông dụng.

IU02.5.1.3

Biết các cách thức gõ tiếng Việt.

IU02.5.2

Lựa chọn và cài đặt các tiện ích sử dụng tiếng Việt

IU02.5.2.1

Biết dùng các giải pháp hỗ trợ cài sẵn bên trong một số hệ điều hành.

IU02.5.2.2

Biết về các phần mềm gõ tiếng Việt thông dụng và cách thức cài đặt, sử dụng chúng.

IU02.5.3

Chuyển đổi phông chữ Việt

IU02.5.3.1

Biết cách xử lý sự không thống nhất về phông chữ.

IU02.5.3.2

Biết sử dụng một số phần mềm chuyển đổi phông chữ thông dụng.

IU02.5.4

Sử dụng nhiều ngôn ngữ trong một tài liệu

IU02.5.4.1

Biết cách chuyển đổi từ bàn phím sang tiếng Việt và ngược lại.

IU02.5.4.2

Biết cách đưa một đoạn văn bản bằng ngôn ngữ khác vào văn bản gốc tiếng Việt.

IU02.6

Sử dụng máy in

IU02.6.1

Lựa chọn máy in

IU02.6.1.1

Biết cách thay đổi máy in mặc định từ một danh sách máy in cài sẵn. Biết cách chia sẻ một máy in mạng.

IU02.6.1.2

Biết cách cài đặt một máy in mới vào máy tính.

IU02.6.2

In

IU02.6.2.1

Hiểu khái niệm hàng đợi (queue) in, tác vụ (task) in. Biết cách in tài liệu từ một ứng dụng.

IU02.6.2.2

Biết cách xem tiến trình các công việc in trong hàng đợi, dừng, khởi động lại, xóa tác vụ in.

 0   


Bình luận cho bài viết